Lãnh đạo Hội

Bà Rơ Chăm H'Hồng.

- Chức vụ: Chủ tịch
- Số điện thoại bàn: 0269 3873484
- Số di động: 0974.689.990
- Email: honghieugialai@gmail.com

Bà Phạm Thị Hoa.

- Chức vụ: Phó Chủ tịch thường trực
- Số điện thoại bàn: 0269 3874953
- Số di động: 0943.982.478
- Email: hoaphampngl@gmail.com

Bà Vũ Thị Bích Ngọc.

- Chức vụ: Phó Chủ tịch
- Số điện thoại bàn: 0269 3824526
- Số di động: 0982.049.368
- Email: vubichngoc@yahoo.com.vn