Hội LHPN tỉnh Gia Lai là tổ chức chính trị - xã hội, tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh. Hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai. Hội tham gia tích cực trong các hoạt động vì hòa bình, đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc và tiến bộ xã hội. Hội đại diện, bảo vệ quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước; đoàn kết, tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động, tổ chức hướng dẫn phụ nữ thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh; Vận động phụ nữ các dân tộc trong tỉnh thực hiện các nhiệm vụ do Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thực hiện nhiệm vụ bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, góp phần xây dựng kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai.