Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh

Bà Đặng Thị Kim Sáu.

- Chức vụ: Giám đốc
- Cơ quan : 02693 716 318
- Di động : 0984 708 972
- Fax : 02693 824 330