Văn phòng

I. Chức năng:
Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tổ chức điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo phong trào phụ nữ và hoạt động công tác Hội; quản lý, điều hành và thực hiện công tác quản trị, hành chính, văn thư lưu trữ cơ quan Hội LHPN tỉnh; tham mưu công tác thi đua khen thưởng, hoạt động đối ngoại nhân dân.
II. Nhiệm vụ:
- Tham mưu xây dựng, theo dõi, đánh giá chương trình, kế hoạch công tác đã được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh phê duyệt.
- Tham mưu, tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" và công tác thi đua - khen thưởng của các cấp Hội tại địa phương.
- Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, số liệu có liên quan đến hoạt động Hội và phong trào phụ nữ.
- Tham mưu tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân.
- Tham mưu, tổ chức thực hiện công tác quản trị, hành chính và quản lý tài sản cơ quan chuyên trách Hội LHPN tỉnh.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Thường vụ và Thường trực Hội LHPN tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Kim Hoa.

- Chức vụ: Chánh Văn phòng
- Cơ quan : 02693824330
- Di động : 0869981678
- Fax : 02693824330
 

Bà Trần Thị Hường.

- Chức vụ: Phó Văn phòng
- Cơ quan : 02693824330
- Di động : 0989867933
- Fax : 02693824330