Ban Xây dựng Tổ chức Hội

I. Chức năng:
Nghiên cứu, tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về tổ chức bộ máy, cán bộ Hội, cán bộ nữ, công tác kiểm tra; công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng các văn bản luật pháp chính sách có liên quan đến phụ nữ, bình đẳng giới; công tác tuyên truyền, giáo dục trong hệ thống Hội; theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh.
II. Nhiệm vụ:
- Tham mưu, theo dõi công tác tổ chức - cán bộ Hội, cán bộ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh
- Tham mưu, theo dõi việc củng cố tổ chức cơ sở Hội; hướng dẫn, theo dõi, xây dựng mô hình tập hợp các đối tượng phụ nữ; công tác thu, chi, quản lý và sử dụng hội phí, quỹ hội.
- Tham mưu thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thi hành kỷ luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội; công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
 - Tham mưu công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Hội các cấp; theo dõi, nắm bắt, phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng, nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ và tham mưu, đề xuất hướng giải quyết. Thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.
- Theo dõi và tham mưu công tác dân tộc tôn giáo, công tác nhân quyền.
- Tham mưu tổ chức thực hiện Cuộc vận động " rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang".
- Tham mưu thực hiện Đề án "bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội LHPN các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ, giai đoạn 2019-2025" trên địa bàn tỉnh.
- Tham mưu tổ chức thực hiện 2 khâu đột phá: "Nâng cao chất lượng tổ chức Hội cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ, phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ" và "Nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát phản biện xã hội tham mưu đề xuất chính sách của các cấp Hội".
- Phụ trách hoạt động của Trung tâm tư vấn hỗ trợ hôn nhân có yếu tố nước ngoài.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Thường vụ và Thường trực Hội LHPN tỉnh.

Bà Đặng Thị Kim Sáu.

- Chức vụ: Trưởng ban
- Cơ quan : 02693716317
- Di động : 0984708672
 

Bà Nguyễn Thị Thúy Hạnh.

- Chức vụ: Phó ban
- Cơ quan : 02693716317
- Di động : 0338368313

Bà Lưu Thị Hà.

- Chức vụ: Phó ban
- Cơ quan : 02693716317
- Di động : 0374891768