HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH GIA LAI
Từ Đại hội đến Đại hội

 
- Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I (1964-1967), diễn ra vào tháng 12/1964
- Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ II (1967-1973), diễn ra vào tháng 7/1967
- Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ III (1973-1977), diễn ra vào tháng 7/1973.
- Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai-Kon Tum lần thứ IV (1977-1979), diễn ra vào tháng 7/1977
- Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai-Kon Tum lần thứ V (1979-1982), diễn ra vào tháng 10/1979
- Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai-Kon Tum lần thứ VI (1982-1987), diễn ra vào tháng 4/1982
 - Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai-Kon Tum lần thứ VII (1987-1992), diễn ra vào tháng 4/1987
- Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ VIII (1992-1997), diễn ra vào tháng 3/1992
- Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ IX (1997-2001), diễn ra vào tháng 3/1997. Năm 1997, Hội được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng II
- Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ X (2001-2006), diễn ra vào tháng 12/2001. Năm 2001, Hội được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng I
- Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ XI (2006-2011), diễn ra vào tháng 10/2006. Năm 2010, Hội được Chủ tịch nước tặng Huân chương độc lập hạng III
 - Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ XII (2011-2016), diễn ra vào tháng 11/2011
 - Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ XIII (2016-2021), diễn ra vào tháng 10/2016.