Tài liệu khác

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Tài liệu họp BCH
2 LỊCH SỬ PHONG TRÀO PHỤ NỮ VÀ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH GIA LAI(1930 - 2010)
3 Văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
4 VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH GIA LAI LẦN THỨ XII(2011 - 2016)
5 PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
6 MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH