You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
 
Hệ thống phòng ban chuyên môn
 
I. Văn Phòng:
Phó Chánh Văn phòng: Bà  Trần Thị Hường
- Cơ quan : 0593 824 330
- Di động : 0919 152 210
- Fax : 0593 824 330
Chức năng:
Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh tổng hợp tình hình hoạt động và các phong trào của Hội trong toàn tỉnh; Là cầu nối giữa các Phòng, Ban chuyên môn trong cơ quan giúp cho Thường trực tổ chức điều hành, xử lý mọi hoạt động trong cơ quan; Lãnh đạo, chỉ đạo phong trào phụ nữ và các hoạt động công tác Hội; Quản lý, điều hành, thực hiện công tác quản trị, hành chính, quản lý tài sản của cơ quan; Tham mưu các hoạt động đối ngoại nhân dân; Công tác thi đua khen thưởng; Tư vấn giới thiệu việc làm, dạy nghề và chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ.
Nhiệm vụ:
- Tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành xây dựng kế hoạch hoạt động của Hội LHPN tỉnh theo định kỳ (tháng, quý, 6 tháng, năm), theo dõi các cấp Hội đánh giá các chương trình, kế hoạch công tác và phong trào của Hội đã được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh phê duyệt.
- Tổng hợp tình hình tổ chức triển khai các chương trình hoạt động, phong trào của Hội và kết quả thực hiện báo cáo với BCH, BTV và Trung ương Hội LHPN Việt Nam và các Ban của Đảng, đoàn thể khi có yêu cầu.
- Nghiên cứu tham mưu Ban Thường vụ, Ban Chấp hành xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân theo sự chỉ đạo thống nhất của Hội.
- Tham mưu, tổ chức thực hiện, công tác quản trị, hành chính và quản lý phương tiện, tài sản; bảo vệ và chăm sóc cây cảnh của cơ quan Hội LHPN tỉnh.
- Chuẩn bị nội dung, tài liệu, phục vụ hậu cần cho Hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, phối hợp với các Ban chuyên môn tổ chức có hiệu quả các lớp tập huấn, hội nghị chuyên đề…
- Tham mưu cho thường trực về việc triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính cơ quan Hội LHPN tỉnh.
- Tham mưu cho BTV, BCH, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu, Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc, Nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh.
- Tham mưu cho BTV, BCH có kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 (khóa X) của Đảng về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, phòng chống tham nhũng và Pháp lệnh phòng chống tham nhũng lãng phí của Chính phủ.
- Tham mưu triển khai, thực hiện Đề án 295 về dạy nghề và giới thiệu việc làm.
* Đơn vị trực thuộc: Phòng Tư vấn, giới thiệu việc làm – Dạy nghề, Chăm sóc sức khỏe phụ nữ.
- Nghiên cứu, tham mưu cho Văn phòng về công tác tư vấn, giới thiệu việc làm – dạy nghề, chăm sóc sức khỏe phụ nữ:
+ Có kế hoạch khảo sát nắm nhu cầu đào tạo nghề, tìm việc làm, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của phụ nữ.
+ Chủ động phối hợp với Sở LĐTB&XH tỉnh, các Trung tâm Đào tạo nghề, giới thiệu việc làm trong và ngoài tỉnh đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho phụ nữ.
+ Phối hợp với các ngành liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện có hiệu quả về lĩnh vực tư vấn giới thiệu việc làm cho câc đối tượng có nhu cầu việc làm, dạy nghề; Tư vấn chăm sóc sức khỏe, thời trang, thẩm mỹ, chăm sóc sắc đẹp, massage… cho các đối tượng phụ nữ có nhu cầu và đảm  bảo an toàn sức khỏe cho người cần tư vấn theo quy định của pháp luật.
+ Phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tư vấn về lĩnh vực hôn nhân và gia đình, tư vấn  chính sách pháp luật cho các đối tượng hội viên phụ nữ.
- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác tư vấn, đào tạo nghề khi được Văn phòng phân công.
- Tham mưu việc thành lập trung tâm dạy nghề giới thiệu việc làm của Hội LHPN tỉnh.
II. Ban Tổ Chức
Trưởng ban: Bà  Nguyễn Thị Kim Hoa
- Cơ quan : 0593 824 527
- Di động : 0935 481 114
- Fax : 0593 824 330
Chức năng:
Nghiên cứu, tham mưu giúp việc cho Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh về các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của Hội cấp trên về công tác tổ chức, cán bộ để vận dụng xây dựng bộ máy, biên chế, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng quản lý cán bộ, hướng dẫn cấp dưới thực hiện công tác kiện toàn bộ máy và xây đựng củng cố tổ chức Hội. Tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ thực hiện công tác cán bộ nữ, công tác kiểm tra trong hệ thống Hội.
Nhiệm vụ:
- Tham mưu giúp Đảng đoàn, Ban Thường vụ xây dựng củng cố tổ chức bộ máy, công tác cán bộ trong cơ quan Hội LHPN tỉnh. Thực hiện đúng, đủ các chế độ chính sách cho cán bộ công chức, viên chức cơ quan Hội LHPN tỉnh.
- Tham mưu giúp Đảng đoàn, Ban Thường vụ hướng dẫn theo dõi việc thực hiện công tác tổ chức – cán bộ và các chế độ chính sách đối với cán bộ Hội LHPN cấp huyện, thị, thành và cấp xã, phường, thị trấn. Chỉ đạo các cấp Hội củng cố, kiện toàn theo đúng quy định của Điều lệ Hội, nâng cao chất lượng hoạt động của tô chức Hội.
- Tham mưu theo dõi việc củng cố, tổ chức cơ sở Hội, hướng dẫn theo dõi xây dựng mô hình tập hợp các đối tượng phụ nữ (thanh niên, phụ nữ dân tộc thiểu số và tôn giáo).
- Tham mưu việc theo dõi, kiểm tra thu, chi quản lý và sử dụng hội phí, quỹ hội ở các cấp Hội.
- Phối hợp các Ban, ngành liên quan hướng dẫn cơ sở Hội phát triển hội viên, xây dựng hội viên nòng cốt, lực lượng cốt cán trong phụ nữ dân tộc – tôn giáo; có kế hoạch tập huấn trang bị cho cán bộ Hội ở các địa bàn trọng điểm về các chủ trương chính sách mới, các kỹ năng và phương pháp vận động phụ nữ dân tộc – tôn giáo.
- Tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra trong hệ thống Hội và hướng dẫn Hội cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Điều lệ Hội LHPN Việt Nam theo quy định. Giải quyết và hướng dẫn Hội cấp dưới thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo
(đối với công tác nhân sự, cán bộ), thi hành kỷ luật thuộc thẩm quyền của Hội theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo.
- Thực hiện chức năng nhiệm vụ Ủy ban kiểm tra của Hội (theo dự kiến của TW Hội thành lập trong nhiệm kỳ 2012 – 2017).
- Tham mưu giúp Đảng đoàn, Ban Thường vụ theo dõi bổ sung xây dựng các Đề án về quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, đào tạo lại cho cán bộ Hội về chính trị, chuyên môn, quản lý nhà nước dài hạn và ngắn hạn. Theo dõi việc thực hiện công tác cán bộ nữ, tham mưu xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ nữ trong các cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước, theo dõi thực hiện Chỉ thị 37 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị.
- Hướng dẫn các cấp Hội tổ chức bình xét cán bộ Hội giỏi. Chỉ đạo Hội phụ nữ các cấp khảo sát, nắm chắc số lượng, chất lượng hoạt động của cán bộ, hội viên, phụ nữ.
- Theo dõi việc xếp loại tổ chức cơ sở Hội hàng năm của các huyện, thị, thành Hội.
- Nghiên cứu tham mưu Đảng đoàn, Ban thường vụ kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở các cấp Hội và việc thực hiện quy chế dân chủ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong cơ quan Hội LHPN tỉnh.
- Phối hợp với Văn phòng tham mưu cho Ban Thường vụ có kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện công tác bình xét, khen thưởng cán bộ hội hàng năm, nhiệm kỳ.
- Tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành có kế hoạch chỉ đạo nhân rộng xây dựng mô hình “Làng phụ nữ kiểu mẫu” trong toàn tỉnh.
III. Ban Tuyên giáo
Trưởng ban: Bà  Nguyễn Thị Thúy Hạnh
- Cơ quan : 0593 715 744
- Di động : 0702368579
- Fax : 0593 824 330
Chức năng:
Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh có kế hoạch hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục trong hệ thống Hội. Theo dõi và nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh. Cụ thể hóa các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Hội cấp trên, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả. Nội dung tuyên truyền giáo dục phù hợp với từng thời kỳ, từng vùng, từng đối tượng để thu hút đông đảo phụ nữ tham gia vào tổ chức Hội.
Nhiệm vụ:
- Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh có kế hoạch hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục phù hợp với từng thời kỳ, từng vùng, từng đối tượng thu hút đông đảo phụ nữ tham gia vào tổ chức Hội.
- Nghiên cứu các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước xây dựng chương trình hành động của Hội phù hợp địa phương, chủ động đề xuất nội dung, hình thức tuyên truyền nâng cao chất lượng tờ thông tin, chuyên mục, chuyên trang chuyển tải các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của Hội đến với cán bộ, hội viên phụ nữ kịp thời.
- Theo dõi, nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, đời sống, tâm tư của các tầng lớp phụ nữ phản ánh và tham mưu đề xuất hướng giải quyết cho lãnh đạo cơ quan kịp thời. Nhất là các địa bàn trọng điểm về an ninh chính trị, an ninh nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.
- Chủ động tham mưu cho BTV, BCH xây dựng kế hoạch hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XII và Cuộc vận động Học tập và làm theo tấp gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ Hội các cấp và hội viên phụ nữ các dân tộc trong tỉnh.
- Chịu trách nhiệm tham mưu triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước giai đoạn 2010 – 2015”.
- Tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành củng cố, kiện toàn, xây dựng mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên của Hội các cấp (nắm danh sách cụ thể cấp tỉnh Hội, cấp huyện, thị, thành Hội và cấp xã, phường, thị trấn). Hàng năm có kế hoạch tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực bồi dưỡng kỹ năng về tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ làm công tác tuyên giáo của các cấp Hội.
- Tham mưu cho Ban Thường vụ phối hợp với các Ban, ngành liên quan tổ chức có hiệu quả các chương trình phối hợp.
+ Nghiên cứu, tham mưu cho Ban Thường vụ xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện tuyên truyền giáo dục, vận động hội viên phụ nữ xây dựng gia đình không có thành viên mắc các tệ nạn xã hội, mại dâm, ma túy, không phạm tội theo tinh thần Nghị quyết liên tịch số 01.
+ Phối hợp khảo sát thống kê số lượng cán bộ Hội cơ sở và hội viên phụ nữ trong độ tuổi mù chữ và tái mù có kế hoạch phối hợp với Sở GD&ĐT xóa mù và sau xóa mù cho cán bộ Hội cơ sở và hội phụ nữ, trẻ em gái trong độ tuổi.
- Thường xuyên cập nhật, giới thiệu các văn bản mới của Đảng, Nhà nước có liên quan đến quyền lợi của phụ nữ và trẻ em, hướng dẫn cơ sở xây dựng và xây dựng tủ sách báo, đồng thời tổ chức phong trào “Cán bộ hội viên phụ nữ đọc, tìm hiểu và làm theo sách báo”, phong trào “Mỗi người góp một quyển sách để được đọc nhiều quyển” và “Phụ nữ tích cực đọc sách để làm giàu thêm kiến thức cho mình”.
- Tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến về công tác và phong trào phụ nữ, thu thập và quản lý hình ảnh về phong trào hoạt động của Hội, bảo quản các phương tiện cơ quan trang bị phục vụ công tác tuyên truyền.
 
- Phối hợp với các Ban chuyên môn chuẩn bị nội dung, hình thức tuyên truyền và trang trí tổ chức các cuộc họp.
- Chủ động tham mưu cho Thường vụ có kế hoạch tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa Hội LHPN tỉnh với BCH Quân sự tỉnh và BCH Biên phòng tỉnh.
IV. Ban Gia đình – Xã hội
Trưởng ban: Bà Đặng Thị Thanh Bình
- Cơ quan : 0593 827 144
- Di động : 0982 212 338
- Fax : 0593 824 330
Chức năng:
Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến vấn đề gia đình và xã hội góp phần xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện.
Nhiệm vụ:
- Hướng dẫn các cấp Hội tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến vấn đề gia đình và xã hội góp phần xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.
+ Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh có kế hoạch phối hợp với các ngành liên quan tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS, các chương trình mục tiêu quốc gia về dinh dưỡng, dân số KHHGĐ, nhân đạo từ thiện...
+ Nghiên cứu, tham mưu cho Ban Thường vụ có kế hoạch tổ chức các hoạt xây dựng mô hình “Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.
+ Chịu trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt giai đoạn 2010 – 2015” của tỉnh và Trung ương Hội.
+ Nghiên cứu, tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” (5 không: không đói nghèo; không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; 3 Sạch: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ).
+ Chủ động phối hợp với các ngành liên quan có kế hoạch tổ chức, thực hiện có hiệu quả chương trình an toàn giao thông; Hướng dẫn các cấp Hội tổ chức các mô hình hoạt động, tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực tham gia thực hiện chương trình an toàn giao thông.
- Tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào “Phụ nữ Gia Lai tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới” gắn với việc xây dựng mô hình “Làng phụ nữ kiểu mẫu” trên cơ sở những tiêu chí xây dựng Nông thôn mới.
V. Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế
Trưởng ban: Bà Đặng Thị Kim Sáu
- Cơ quan : 0593 716 378
- Di động : 0984 708 972
- Fax : 0593 824 330
Chức năng:
Nghiên cứu, tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh chỉ đạo và thực hiện các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế nhằm cải thiện điều kiện sống của các tầng lớp phụ nữ.
Nhiệm vụ:
- Nghiên cứu đề xuất quản lý nguồn vốn của các ngân hàng hỗ trợ phụ nữ xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm tăng thu nhập và phát triển doanh nghiệp.
+ Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bao gồm:
. Hoạt động tín dụng.
. Hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ.
. Hỗ trợ doanh nghiệp nữ.
. Phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
+ Nghiên cứu tham mưu cho Ban Thường vụ có kế hoạch hướng dẫn triển khai, tổ chức thực hiện phong trào “Phụ nữ làm kinh tế giỏi” trong các đối tượng phụ nữ trong tỉnh. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào vận động ủng hộ làm nhà tình thương cho hội viên, phụ nữ nghèo.
+ Xây dựng kế hoạch khảo sát, thống kê phân tích hộ đói nghèo do phụ nữ làm chủ hộ để có kế hoạch tổ chức thực hiện hỗ trợ phụ nữ nghèo có địa chỉ về vốn, giống, kiến thức tạo điều kiện cho chị em phát triển kinh tế gia đình vươn lên làm giàu chính đáng. Duy trì và phát triển các nguồn vốn “Ngày phụ nữ nghèo” ở những nơi có điều kiện. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo và các hoạt động cho vay vốn.
+ Nghiên cứu tham mưu cho Ban Thường vụ có kế hoạch phối hợp với các ngành liên quan tham gia thực hiện Nghị quyết 10 của Trung ương về phát triển kinh tế Tây Nguyên, các chương trình mục tiêu quốc gia (chương trình 134, 135, 167) và chương trình vay vốn 120 về giải quyết việc làm.
+ Chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ khai thác các dự án trong nước và nước ngoài, các nguồn vốn duy trì và phát triển doanh số vốn vay góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh của các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh. Có kế hoạch giải ngân các nguồn vốn mới cấp, quản lý chặt chẽ các nguồn vốn; Kiểm tra, theo dõi việc sử dụng đúng mục đích, đầu tư hiệu quả các nguồn vốn; Đôn đốc việc thu vốn, lãi kịp thời, đúng kỳ hạn. Tổ chức triển khai các dự án đảm bảo đúng thủ tục, nguyên tắc.
+ Tham mưu cho Ban Thường vụ có kế hoạch phát triển và củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình tổ, nhón phụ nữ tín dụng – tiết kiệm theo hướng lồng ghép. Khai thác, quản lý và thực hiện có hiệu quả các nguồn tài trợ nhằm hỗ trợ việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Hội.
+ Tham mưu cho Ban Thường vụ có kế hoạch phối hợp với các ngành liên quan tổ chức triển khai các hoạt động hỗ trợ hội viên, phụ nữ có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập.
+ Tham mưu cho Ban Thường vụ làm cầu nối cho các CLB Doanh nghiệp nữ, CLB Nữ tiểu thương trong và ngoài tỉnh, tổ chức giao lưu học tập kinh nghiệm; Hàng năm có kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về sản xuất kinh doanh cho các nữ doanh nghiệp nhỏ.
+ Nghiên cứu đề xuất Ban Thường vụ, Ban Chấp hành triển khai các chương trình, khai thác dự án trong và ngoài nước hỗ trợ phụ nữ xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm tăng thu nhập cho phụ nữ.
 
VI. Ban Chính sách – Luật pháp
Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Hương
- Cơ quan : 0593 714 115
- Di động : 0915932450
- Fax : 0593 824 330
Chức năng:
Nghiên cứu, tham mưu cho Ban Thường vụ có kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng các văn bản luật pháp chính sách có liên quan đến phụ nữ, bình đẵng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.
Nhiệm vụ:
- Tham mưu cho Ban Thường vụ có kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng các văn bản luật pháp chính sách có liên quan đến phụ nữ, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ.
+ Nghiên cứu tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành trong việc tham gia đề xuất bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới.
+ Xây dựng và thực hiện kế hoạch giám sát, phả biện xã hội theo chỉ đạo của BCH, BTV Hội LHPN tỉnh Gia Lai.
+ Tổ chức khảo sát nhận thức và sự hiểu biết pháp luật của cán bộ, hội viên, phụ nữ có nội dung tuyên truyền phù hợp nhằm nâng cao nhận thức giới.
+ Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan tuyên truyền, phổ biến, giáo dục luật pháp, chính sách có liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới. Tập huấn tuyên truyền nâng cao nhận thức giới cho cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền và Hội phụ nữ các cấp.
+ Nghiên cứu tham mưu cho Ban Thường vụ có kế hoạch hướng dẫn các cấp Hội thực hiện giám sát, phản biện xã hội, đề xuất chính sách về bình đẳng giới, là đầu mối tiếp nhận đơn thư, tham mưu kiến nghị, đề xuất bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho phụ nữ, trẻ em. Tổ chức thực hiện và hướng dẫn thực hiện công tác giải quyết đơn thư khiếu nại của phụ nữ theo đúng thẩm quyền.
+ Tham mưu cho Ban Thường vụ có kế hoạch chỉ đạo các cấp Hội phối hợp với UBND thực hiện Nghị định 19/2003/NĐ-CP.
- Nghiên cứu, tham mưu cho Ban Thường vụ xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện Đề án về tuyên truyền, phòng chống buôn bán phụ nữ
- trẻ em qua biên giới.
- Theo dõi hoạt động Ban VSTBPN và chiến lượt quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020.

VI. Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Gia Lai
Giám đốc: Bà Đặng Thị Kim Sáu
       
- Cơ quan : 0593 716 318
- Di động : 0984 708 972
- Fax : 0593 824 330

 


Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về  Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 01A Phạm Văn Đồng - Thành phố Pleiku - tỉnh Gia Lai
ĐT: 0593.715.744 - Email: pngialai@yahoo.com.vn
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Bà Phạm Thị Tố Hải - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai
Giấy phép số: 102/GP-TTĐT ngày 23/7/2013 của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.